Asielzoekers

Een asielzoeker is iemand die de asielinstanties om bescherming vraagt voor daadwerkelijke of gevreesde vervolging in eigen land. Gedurende de procedure waarin de asielaanvraag loopt verblijft hij in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).  Als de asielzoeker tijdens het verblijf kenmerken vertoont van een psychiatrische stoornis krijgt hij daarvoor hulp op het asielzoekerscentrum. Soms is die hulp onvoldoende.

Dan kan de asielzoeker terecht in Veldzicht. Dat kan vrijwillig of onvrijwillig door een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Vaak kampt de asielzoeker met een psychiatrische aandoening, een (vermoeden van) posttraumatische stressstoornis of depressieve symptomen. Gevoelens van verlies, eenzaamheid en verdriet kunnen leiden tot zelfbeschadiging of suïcidaal gedrag. In de behandeling proberen we de symptomen en klachten van hem te verminderen.

De asielzoeker verblijft op afdeling West 3, 4 of 6. In Veldzicht zijn 28 plekken beschikbaar voor de hulp aan asielzoekers met psychiatrische problematiek. Daarnaast hebben we op nevenlocatie De Beuk veel mogelijkheden voor maatschappelijke re-integratie. Wanneer het mogelijk is gaat een asielzoeker op verlof. Is zijn gemoedstoestand langere tijd stabiel dan keert hij terug naar het asielzoekerscentrum.