Beschermde Woonvoorziening Veldzicht

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug onderzoekt of nieuwbouw van een beschermde woonvoorziening buiten de hekken van de kliniek haalbaar is. De nieuwbouw is nodig om voor een periode van vijf jaar maximaal twintig patiënten (ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek) te kunnen huisvesten.

Op deze pagina houden we de ontwikkelingen van dit project bij.


Achtergrond
Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug is door het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om haar capaciteit voor behandeling en begeleiding van ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek te vergroten. In Nederland is behoefte aan gespecialiseerde behandeling van deze patiënten. Veldzicht heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de behandeling en begeleiding van psychiatrische patiënten met een niet-westerse achtergrond.

Ondersteuning van landelijke vreemdelingenvoorzieningenVeldzicht neemt al jaren verschillende groepen psychiatrische patiënten op. Het gaat daarbij om forensische en niet-forensische patiënten. Onder hen ook de groep ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek (niet-forensisch). Daarvoor hebben wij op dit moment een capaciteit van tien plaatsen. De uitbreiding waar nu om is gevraagd betreft twintig extra plaatsen. Als besloten wordt deze te realiseren, zullen de nieuwe patiënten komen uit de vijf landelijke vreemdelingenvoorzieningen (lvv’s) in oprichting. Deze voorzieningen stonden voorheen bekend als bed-bad-brood-locaties en staan in Groningen, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Utrecht.

Nieuwbouw voorkomt stagnatie in de behandelingEen nieuwe beschermde woonvoorziening geeft ons meer mogelijkheden om ongedocumenteerde vreemdelingen die verder zijn in hun behandeling te kunnen laten doorstromen naar een vervolgvoorziening. Voor de opname van twintig nieuwe patiënten zijn de uitstroommogelijkheden van Veldzicht nu te beperkt. Dit gaat leiden tot stagnatie in de behandeling.

Ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek verblijven na opname eerst voor observatie, diagnose en een deel behandeling binnen de muren van de kliniek. Wanneer een patiënt stabiel is, stroomt hij op dit moment door naar onze nevenlocatie Huize de Beuk. Huize de Beuk is een woning in het dorp Balkbrug waar patiënten klinische behandeling geboden wordt.

Met de nieuwe beschermde woonvoorziening kunnen patiënten beter uitstromen omdat dit een tussenstap is naar een andere volgvoorziening. Ook kunnen wij patiënten beter verdelen, op basis van hun zorgvraag. In de nieuwbouw krijgt de patiënt woonbegeleiding en ambulante behandeling.

Fase van het projectHet Rijksvastgoedbedrijf onderzocht in 2019 vier locaties voor nieuwbouw in de directe omgeving van Veldzicht en de Veldzichthoeve. Daaruit kwam naar voren dat het grasveld ten westen van Huize Erica op het terrein van Veldzicht het meest geschikt is voor de nieuwbouw. Er is nog geen vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente. Dat verwachten wij op zijn vroegst te kunnen doen in juli 2020. Het locatieonderzoek is een van de onderdelen van een definitief plan waar nog aan gewerkt wordt. Andere onderdelen gaan onder andere over financiën en kwaliteit van zorg.

Geen forensische patiënten op nieuwe locatieBinnen Veldzicht verblijven ook forensische patiënten, waaronder vreemdelingen met de maatregel tbs. Wij willen duidelijk stellen dat het bij het verzoek om capaciteitsuitbreiding niet gaat om uitbreiding voor forensische patiënten. Bij de groep ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek die wij behandelen houdt dit niet verband met een strafrechtelijke veroordeling.

ErkenningVeldzicht is blij met de vraag om de capaciteit te vergroten voor ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek. Wij ervaren de vraag die aan ons is gesteld als een erkenning voor het specialistische werk dat wij in 2016 als centrum voor transculturele psychiatrie zijn gestart.