Therapie en training

Verschillende disciplines binnen Veldzicht bieden therapie. Het samenspel met het leefmilieu en het dagprogramma vormt onze behandeling. Therapieën en trainingen zijn toegespitst op de individuele patiënt.

Tijdens de behandeling maken we gebruik van de tolkentelefoon

Met iedere patiënt maken we een vroegsignaleringsplan. In dit plan staan de signalen die duiden op verslechtering van het toestandsbeeld en welke acties daarop kunnen worden genomen.

Psycho-educatie zetten we in in de vorm van Liberman-modules. Goldsteintrainingen worden ingezet voor het versterken van praktische vaardigheden.

Bij patiënten met psychotische problematiek is instellen op adequate medicatie het hoofddoel. Bij deze problematiek kun je denken aan: schizofrenie, een schizo-affectieve stoornis of drugs-gerelateerde psychoses.

Binnen psychomotore therapie, beeldende therapie en muziek werken we aan het verbeteren van het zelfbeeld, accepteren en omgaan met grenzen, hanteren van emoties en frustratietolerantie.  Ook emotie- en agressie-regulatietrainingen leveren een bijdrage.

Psychotherapie werkt met thema’s, bijvoorbeeld acceptatie van ziekte.

De verslavingsmodule Fenix en specifieke modules van Liberman zetten we in bij patiënten met een verslaving.

Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen krijgen vaardigheidstrainingen en agressiehantering. Het hoofddoel bij deze patiënt is dat hij gaat inzien dat de stoornis hem problemen geeft in zijn dagelijks leven. Bij deze patiënten zijn vaak vaktherapieën in combinatie met psychotherapie zinvol. We werken met Schema Focused Therapy (Young) met bewezen resultaten (Bernstein e.a.).