Veelgestelde vragen over onderzoek nieuwbouw

Bekijk de veelgestelde vragen en vind antwoorden op de meest gestelde vragen over het onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw bij Veldzicht. Nieuwbouw buiten de hekken is nodig voor de opvang van twintig nieuwe ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problemen.

Over de patiëntenHoeveel patiënten komen er maximaal? Kan dit getal nog hoger worden?
Met het ministerie is afgesproken dat het gaat om maximaal 20 personen voor een periode van 5 jaar. Dit is waar wij de situatie in zijn volledigheid op richten. Wij kunnen niet voorspellen hoe de wereld er over vijf jaar uit ziet. Daarover speculeren draagt niet bij aan de uitdaging waar we nu voor staan.

Van welk geslacht zijn ze? Mannen / vrouwen / kinderen?
De unit is alleen toegankelijk voor volwassen mannen en vrouwen.

In Amsterdam sluit een aso-azc. Komen deze mensen nu naar Veldzicht?
Nee. De patiënten voor wie deze nieuwbouw bedoeld is, zijn afkomstig vanuit een landelijke vreemdelingenvoorziening (lvv). Dat gaat dus om een andere groep mensen.

Waar gaan deze patiënten na Veldzicht heen? Wat is het uitstroomdoel?
Globaal zijn er drie uitstroommogelijkheden. 1. De patiënt gaat terug naar een landelijke vreemdelingenvoorziening, eventueel met (tijdelijke) begeleiding van ons Transcultureel FACT-team. 2. Repatriëring, wanneer een patiënt wil kunnen wij hem begeleiden naar het land van herkomst of een ander veilig land waar de patiënt een rechtmatig verblijf heeft. 3. Legalisering van verblijf in Nederland zodat hij gebruik mag maken van reguliere voorzieningen. We kunnen niet uitsluiten dat in een incidenteel geval er ook andere uitstroomopties worden gevonden. Alles is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt.

Komen er ook forensische patiënten?
Nee. Bij de groep ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek die wij behandelen houdt dit niet verband met een strafrechtelijke veroordeling.

Gaan deze patiënten op verlof?
De patiënten die in de units verblijven mogen zich vrij bewegen. De term verlof is hier niet van toepassing.

Uit welke land komen deze mensen en welke taal spreken ze?
Op dit moment (momentopname medio 2019) verblijven patiënten uit deze groep ongedocumenteerden uit onder andere Somalië, Polen, Marokko en Irak binnen de muren en op Huize de Beuk. Hun leeftijd ligt tussen de 28 en 65 jaar. Wij werken met medewerkers die meerdere talen spreken. Sinds kort hebben we ook een mobiele vertaalcomputer waar we goede resultaten me behalen. Soms zijn de mensen al langere tijd in Nederland en kunnen ze ook een beetje Nederlands praten. Meestal spreken ze ook wel Engels, Frans of Duits.

Wat is het verschil tussen de patiënten in De Beuk en de patiënten in de beschermde woonvoorziening?
De patiënten in de beschermde woonvoorziening hebben een lichtere zorgvraag. Deze zijn dus verder in hun behandeltraject.

Welke zorg krijgen de patiënten in de beschermde woonvoorziening?
Zij worden begeleid door woonbegeleiders en behandeld door een ambulant behandelteam.

Over de te bouwen voorzieningWaarom opname bij Veldzicht?
Veldzicht behandelt deze doelgroep al binnen haar gesloten setting en op De Beuk.

Wat gebeurt er met patiënten die na Veldzicht nergens anders heen kunnen?
Het verblijf in Veldzicht is altijd van tijdelijke aard. Dat betekent dat patiënten altijd door worden gestuurd naar een andere voorziening mits dit verantwoord is. De duur van het verblijf en de aard van de vervolginstelling verschilt per situatie.

Waarom kiest Veldzicht voor een voorziening buiten de hekken?
Veldzicht heeft binnen de hekken al patiënten uit deze doelgroep. Doorstroom van deze patiënten naar vervolgvoorzieningen is echter een probleem, waardoor er amper nieuwe patiënten uit deze doelgroep opgenomen kunnen worden. Met de komst van de landelijke vreemdelingenvoorzieningen (lvv’s) zijn de potentiële uitstroommogelijkheden voor deze patiënten vergroot. De stap vanuit een gesloten kliniek naar een basisvoorziening zoals een lvv is echter groot. Met de beschermde woonvoorziening beschikt Veldzicht over een tussenstap waardoor uitstroom gemakkelijker en sneller moet gaan worden. Zo worden de beveiligde klinische bedden gebruikt voor de patiënten die deze ook echt nodig hebben.

Waarom kiest Veldzicht niet voor een voorziening binnen de hekken?
Deze patiënten hebben de vrijheid om zich te bewegen waar zij willen. Het is vergelijkbaar met een RIBW-voorziening, daar hoeven ook geen hekken omheen.

Waarom plaatst Veldzicht geen unit naast Huize Erica?
Deze locatie is nog in onderzoek.

Welke locaties worden overwogen door Veldzicht?
Momenteel (augustus 2019) zijn vier locaties aangewezen die worden onderzocht. Daarbij gaat het om het 1. weiland tussen de Veldzicht en de Veldzichthoeve (tussen Dronkemanslaan en Essenlaan), 2. het grasveld naast Huize Erica en 3. op de Veldzichthoeve. Locatie 4 die wordt onderzocht is een weiland, gelegen aan de Ommerweg in het bos ter hoogte van Huize Erica

Wanneer begint de bouw?
Dit is nog niet bekend en maakt deel uit van het onderzoek dat we nu doen.

Worden patiënten die uit de landelijke vreemdelingenvoorziening (lvv) komen direct in de nieuwbouwvoorziening geplaatst?
Nee. Veldzicht zal als een voorwaarde stellen dat patiënten eerst intern verblijven en dat wij bepalen wanneer het verantwoord is om een patiënt naar buiten te plaatsen.

Hoe zien de woonunits er uit?
Dat weten we nog niet. Bij de vorm wordt rekening gehouden dat het gaat om units die vijf jaar mee moeten kunnen. Daarnaast moeten voorzieningen zoals drinkwater worden aangelegd.

Over de besluitvormingWie neemt welke beslissing?
Veldzicht wil eerst een aanvraag doen voor een planologische principe uitspraak. De gemeenteraad van Hardenberg moet daar positief op beslissen om het onderzoeksproces verder in gang te zetten.

Wat is de rol van iedere instantie?
Op dit moment (medio 2019) spelen de volgende instanties een rol:

Het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Veldzicht gevraagd om haar capaciteit voor behandeling en begeleiding van ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek te vergroten.

Directie van CTP Veldzicht: onderzoeker van de mogelijkheden / aanvrager van vergunningen / uitvoerder in geval van definitief akkoord
Gemeente: beslist over bouwvergunning
Rijksvastgoedbedrijf: is uitvoerder van de bouwopdracht
Directie van CTP veldzicht: Besluit over het bouwplan en maakt afspraken met het ministerie over financiering.

Over veiligheidWanneer mogen de bewoners van de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht naar buiten?
Ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek worden eerst opgenomen binnen de hekken van Veldzicht voor observatie, diagnose en een deel behandeling. Wanneer een patiënt stabiel is en meer vrijheden verantwoord zijn, stroomt hij op dit moment door naar onze nevenlocatie Huize de Beuk. Van daaruit mag hij zich vrij bewegen. Ditzelfde proces geldt ook bij toekomstige bewoners van de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht.

Is er 24-uur bewaking op het terrein aanwezig?
Dit is nog niet bekend en maakt deel uit van het onderzoek dat we nu doen. Wel zal de kliniek te allen tijde 24 uur per dag bereikbaar zijn zoals nu ook het geval is.

Hoe voorkomt Veldzicht overlast door deze doelgroep?
Veldzicht wil in contact blijven met de klankbordgroep en duidelijk zijn over zaken als looproutes en activiteiten waarbij patiënten worden betrokken. Overlast proberen we te voorkomen door bijvoorbeeld huisregels in te stellen en consequenties te verbinden aan het niet naleven hiervan. Voor huidige patiëntgroepen gelden ook huisregels die per afdeling verschillend kunnen zijn.

Wat doet Veldzicht als er overlast is?
Naar aanleiding van de informatieavonden gehouden in juli 2019 heeft Veldzicht een meldpunt ingesteld. Bent u inwoner van Balkbrug en wilt u onwenselijke situaties met (mogelijk) een patiënt van Veldzicht melden? Neem dan contact op met Huize de Beuk via telefoonnummer 088 – 074 30 75. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Gebruiken deze mensen drugs en alcohol?
Drugs- en alcoholgebruik zal niet in de voorziening toegestaan zijn en kan dus een reden zijn om bewoners te verwijderen. Op bezit en gebruik van alcohol en drugs zullen controles plaatsvinden. Of en in welke mate u overlast zult ervaren, hoe Veldzicht daar op reageert zijn onderwerpen van gesprek die we verder zullen bespreken met de klankbordgroep.

Is er voldoende zicht op deze mensen voor ze in Veldzicht komen? Hoe verloopt de intakeprocedure?
Ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek worden eerst binnen de hekken opgenomen voor observatie, diagnose en een deel behandeling. Wanneer een patiënt stabiel is, stroomt hij op dit moment door naar onze nevenlocatie Huize de Beuk. Huize de Beuk is een woning in het dorp Balkbrug waar patiënten klinische behandeling geboden wordt. Met de nieuwe beschermde woonvoorziening kunnen patiënten beter uitstromen omdat dit een tussenstap is naar een vervolgvoorziening. Ook kunnen wij patiënten beter verdelen, op basis van hun zorgvraag. In de voorziening krijgt de patiënt woonbegeleiding en ambulante behandeling.

Over informatie en communicatieIk heb een vraag, waar kan ik terecht?
U mag altijd een e-mail sturen aan info@ctpveldzicht.nl. Deze wordt gelezen door de afdeling Communicatie. Zij kunnen een antwoord op uw vraag geven.

Over gevolgen voor de arbeidsmarktLevert deze uitbreiding extra arbeidsplaatsen op? En zo ja, hoeveel?
Bij Veldzicht verblijven op dit moment 172 patiënten en werken ruim 430 mensen. Hoeveel arbeidsplaatsen het oplevert zal afhangen van de definitieve vormgeving. Het zal wel gaan om meerdere arbeidsplaatsen.