Vreemdelingen in strafrecht (VRIS)

In Veldzicht kunnen maximaal 31 vreemdelingen verblijven die in detentie zijn geplaatst vanwege het vermoeden of het plegen van een misdrijf en bij wie psychiatrische problematiek is vastgesteld. Zij zijn afkomstig uit een penitentiaire inrichting. Daar kunnen ze door hun stoornis niet verblijven.

Er zijn verschillende groepen vreemdelingen op afdeling Zuid. Afhankelijk van hun stoornis krijgen ze meer of minder intensieve zorg. De zorgintensieve patiënten hebben vaak schizofrenie en andere psychotische stoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen en dissociatieve stoornissen. Daarnaast behandelen we ook vreemdelingen met een psychiatrische stoornis die een ISD-maatregel kregen. ISD is een maatregel voor stelselmatige daders (ofwel veelplegers).

De vreemdeling volgt een zorgprogramma dat gericht is op het terugdringen van de pathologie. Is zijn situatie stabiel dan keert hij terug naar een penitentiaire inrichting om zijn detentie uit te zitten of de rechtszitting af te wachten. Wanneer een patiënt een ISD-maatregel heeft, zal hij naar penitentiaire inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem terugkeren.

Kan de patiënt niet terug naar de penitentiaire inrichting, dan zal hij in Veldzicht worden voorbereid op een terugkeer naar het land van herkomst. Hierin werken de maatschappelijk werkers van Veldzicht samen met ketenpartners de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Deze patiënten zijn door het plegen van een misdrijf illegaal of ongewenst verklaard. Dat betekent dat zij niet vrij in de maatschappij mogen komen. Deze patiënten praktiseren dan ook geen verlof en komen niet buiten de beveiligde ring van Veldzicht.