Vreemdelingen in het strafrecht

Vreemdelingen die een strafbaar feit hebben gepleegd verblijven in een penitentiaire inrichting (PI) in afwachting van hun rechtszaak of om de straf uit te zitten. Als het gedrag van een vreemdeling vanwege een psychiatrische stoornis in de PI te veel gevaar oplevert, dan behandelt Veldzicht deze vreemdeling in het strafrecht (VRIS). Ook vreemdelingen die veel overtredingen hebben begaan en zijn opgenomen in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) kunnen bij Veldzicht terecht als de psychiatrische toestand daarom vraagt.

Het Psycho-Medisch Overleg (PMO) van de PI kan een advies opstellen om de vreemdeling te behandelen in Veldzicht. Het PMO bestaat uit psychiaters, psychologen, artsen en verpleegkundigen. De Divisie Individuele Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit over een eventuele plaatsing in Veldzicht.

De meeste vreemdelingen in het strafrecht worden voorbereid op terugkeer naar het land van herkomst. Daarbij werken onze maatschappelijk werkers samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en Dienst Terugkeer & Vertrek.

De patiënt volgt een zorgprogramma om de stoornis te stabiliseren en het gevaar te verminderen. Als de situatie stabiel is, dan wordt er gewerkt aan terugkeer naar het land van herkomst. Of de vreemdeling gaat terug naar de PI of de ISD-locatie om de rest van de straf uit te zitten.

Deze patiënten gaan niet op verlof. Hun verblijfsrecht voor Nederland is ingetrokken vanwege het strafbare feit dat ze gepleegd hebben.

In het kort

Aantal plaatsen voor vreemdelingen in het strafrecht 31
Gemiddelde behandelduur Tussen september 2018 en eind 2021 verbleef een patiënt gemiddeld 280 dagen in de kliniek.
Opnametitel artikel 15 Penitentiaire beginselenwet (Pbw)
Behandelafdelingen Zuid 2, Zuid 3 en Zuid 4