Samenwerkingspartners

In ons centrum verblijven veel verschillende patiënten: meer dan 70 nationaliteiten en met verschillende behoeften aan zorg en beveiliging. Voor een effectieve behandeling werken wij dan ook samen met veel verschillende nationale, internationale en lokale partners.

Onze samenwerking gaat over het veilig en vaardig verder helpen van onze patiënten in Nederland of daarbuiten. Maar ook over het ontwikkelen van kennis en kunde om onze specifieke behandeling te blijven verbeteren. En over lokale betrokkenheid. Een aantal samenwerkingspartners lichten we hieronder uit.

Partners in zorg en behandeling

TBS-Nederland

Met de andere forensische centra en – klinieken in Nederland (TBS-Nederland) werken we samen aan de behandeling van patiënten. Zo bieden we patiënten van andere Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) tijdelijk plaats om te herstellen van een crisis of behandeling in een reguliere setting weer mogelijk te maken.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt huisvesting, middelen en begeleiding aan asielzoekers. Wanneer een asielzoeker op een COA-locatie niet de benodigde psychiatrische zorg kan krijgen, dan kunnen wij deze persoon helpen. Dat kan zowel via het ambulant team dat naar de locatie gaat of via een tijdelijke opname in Veldzicht. Het doel is de patiënt weer terug te laten keren naar de COA-locatie.

Huisartsenzorg asielzoekers (GZA)

GZA heeft op vrijwel elke COA-opvanglocatie een gezondheidscentrum waar asielzoekers terecht kunnen voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts. Via de GZA kunnen asielzoekers naar Veldzicht worden doorverwezen.

De Nederlandse ggz

Als transcultureel psychiatrisch centrum zijn we aangesloten bij De Nederlandse ggz. Dat is de branche- en netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De vereniging zorgt voor belangenbehartiging, samenwerken, kennis delen en innovaties. Uiteraard werken we ook samen met de diverse leden: de GGZ-instellingen / Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA’s) van wie we patiënten tijdelijk behandelen.

Dashboard beveiligde bedden

Via het Dashboard beveiligde bedden werken we samen met de verschillende partijen in de zorg voor beveiligde bedden. Zo proberen we ervoor te zorgen dat iedereen die zorg via een opname in een beveiligde klinische setting nodig heeft, hier toegang toe krijgt. Het dashboard is ontwikkeld om zicht en grip te krijgen op de beschikbaarheid van beveiligde bedden. Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden bemiddelt, analyseert en geeft advies.

Commissie van Toezicht

De commissie van toezicht (CvT) is een bij wet ingestelde groep mensen die toezicht houdt op het reilen en zeilen in ons centrum. Wanneer tbs-patiënten, vreemdelingen in het strafrecht en vreemdelingen in bewaring een klacht hebben over de gang van zaken of bejegening bij Veldzicht, dan kunnen zij een klacht indienen bij de commissie van toezicht. In een gesprek tussen de patiënt en degene over wie de klacht gaat probeert een lid van de commissie van toezicht om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, dan komt er een beklagzitting waar beide partijen hun verhaal kunnen doen. Daarna neemt de commissie van toezicht een beslissing over de klacht.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) biedt patiënten die daar behoefte aan hebben advies en bijstand over hun zorgverlening. Bij Veldzicht gaat het om GGZ-intensievezorgpatiënten, ongedocumenteerden, asielzoekers en de overige forensischezorgpatiënten. Deze patiënten kunnen bij de pvp terecht met vragen over hun behandeling of over een dwangmaatregel. Ook kan de pvp patiënten ondersteunen bij het indienen van een klacht. De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de Stichting PVP.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenpersoon ondersteunt naasten van patiënten die verplichte zorg krijgen. Bij Veldzicht gaat het om GGZ-intensievezorgpatiënten, ongedocumenteerden, asielzoekers en de overige forensischezorgpatiënten. Zij kunnen bij de familievertrouwenpersoon terecht met vragen over de zorg voor hun partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of advies vragen als ze een klacht of problemen hebben over het contact met de hulpverlener of behandelaar. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk ondersteunt asielzoekers in alle stadia van hun verblijf in Nederland. De organisatie staat asielzoekers bij in hun asielprocedure en adviseert ze over hun rechten.

Tolkendiensten

Met heel veel verschillende nationaliteiten in huis, maken we elke dag gebruik van tolkendiensten. Dat kan zowel de tolkentelefoon zijn als een live tolk. Zo kunnen we communiceren met patiënten als we hun taal niet machtig zijn.

Forensische GGZ-organisatie Transfore

Transfore gebruikt een afdeling op het terrein van Veldzicht. Zij maken gebruik van de faciliteiten die Veldzicht biedt, zoals beveiliging. Wel zorgen zij voor hun eigen personeel.

Partners in resocialisatie

Dienst Justitiële Inrichtingen

Veldzicht is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DJI voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Justitiabelen met ernstige psychiatrische problematiek en vaak met een migratieachtergrond worden in Veldzicht geplaatst. Net als dat DJI werkt aan de terugkeer van justitiabelen in de maatschappij, werken ook wij aan de terugkeer van onze patiënten. Dat kan zijn een terugkeer naar het land van herkomst of naar een andere locatie wanneer de psychiatrische problemen weer hanteerbaar zijn voor de patiënt.

Reclassering Nederland

Bij tbs-patiënten en overige forensischezorgpatiënten werken we nauw samen met de reclassering als het gaat om een geleidelijke en veilige terugkeer van patiënten in de samenleving.

Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen

Met verschillende Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) werken we samen in de begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk van onze patiënten.

Plaatselijk belang Balkbrug

Veldzicht ligt in het dorp Balkbrug in Overijssel. In het dorp wonen een kleine 4.000 mensen. Al vanaf de opening in 1894 zijn Veldzicht en het dorp nauw verbonden. De directie van Veldzicht overlegt periodiek met Plaatselijk Belang Balkbrug, de vereniging die zich inzet voor Balkbrug en omgeving. Het overleg gaat over het reilen en zeilen binnen Veldzicht, over eventuele overlast die bewoners ervaren van onze patiënten, maar ook over hoe onze patiënten kunnen deelnemen aan lokale initiatieven, kerkbezoek en sporten.

Partners in terugkeer naar het land van herkomst

Dienst Terugkeer en Vertrek

Een groot aantal van onze patiënten heeft geen verblijfsrecht (meer) in Nederland. Zij keren na behandeling terug naar het land van herkomst. In de voorbereiding van en ondersteuning bij die terugkeer werken onze maatschappelijk werkers nauw samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

IOM Nederland

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)-Nederland is een non-gouvernementele organisatie die migranten helpt bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Ambassades

Voor de terugkeer van vreemdelingen kan het nodig zijn om afspraken te maken met de autoriteiten in het land van herkomst. Bijvoorbeeld om een reisdocument te regelen of contact te zoeken met familieleden. Dat verloopt via de ambassade van het land van herkomst.

Medische instellingen in het buitenland

Om onze patiënten vaardig en veilig te laten terugkeren naar het land van herkomst, is het nodig dat zij daar contact hebben met zorgprofessionals. Bijvoorbeeld voor medicatie, vervolg van therapieën of bij wie zij (of hun familieleden) terecht kunnen als terugval dreigt. Onze maatschappelijk werkers zoeken daarom contact met medische instellingen en klinieken in het buitenland. Daarvoor is ook vaak samenwerking nodig met DT&V en ambassades.

Partners in opleiden

GGZ Academy

Om een goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden, zijn medewerkers verplicht jaarlijks enkele cursussen te volgen via de GGZ academy. Daarnaast zijn medewerkers vrij om andere cursussen te volgen die zij nodig hebben om hun werk goed uit te voeren.

Opleidingsinstituut DJI

Op het gebied van werken in een gesloten setting kunnen onze medewerkers bij- en nascholing volgen via het Opleidingsinstituut DJI. Ook nieuwe medewerkers volgen hier hun opleiding bij de start van  hun baan.

RINO Groep

De RINO Groep in Utrecht ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren.

Opleidingsinstituut PPO

Onze (klinisch) psychologen en psychotherapeuten volgen bij- en nascholing via PPO, het instituut voor postmasteropleidingen binnen de psychologie en orthopedagogiek.